รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ปีการศึกษา 2561 (SAR สถานศึกษา)