1. ให้นักเรียนทุกคน เตรียมเอกสารผลการเรียน ปพ.6 (ทุกภาคเรียน) หรือ สำเนาใบ ปพ.1 มาประกอบการสัมภาษณ์ หากไม่นำมาจะถือว่าสละสิทธิ์
  2. นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย และขอสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 1 ท่านกับนักเรียนเท่านั้น
  3. จะเรียกสัมภาษณ์ตามลำดับการสมัคร ถ้ามาไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะเรียงรายชื่อวนต่อคนสุดท้าย
  4. เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ ผู้อำนวยการจะมีหนังสือยื่นยันการรับย้าย ให้ไปยื่น โรงเรียนเดิมเพื่อทำเรื่องลาออกและนำเอกสารการเรียนพร้อมหนังสือส่งตัวจากโรงเรียน มายื่นให้โรงเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563
  5. นักเรียนที่ลาออกมาก่อนแล้ว โรงเรียนยังไม่ยื่นยันการรับจนกว่าจะได้สัมภาษณ์แล้ว
  6. นักเรียนที่โรงเรียนรับแล้วให้มามอบตัววันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 เตรียมเอกสารพร้อมจ่ายค่าเทอมเหมือน ม.1 ม,4