วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายนเรศ บุญครอง ประธานชุมชนบ้านห้วยเล็ก เป็นประธานเปิดงาน Thungsukla Open House ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมหนึ่งห้องหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ