• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

มอบเกียรติบัตร 5 ส.

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายณัฐกิตต์ ไมตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” มอบเกียรติบัตรให้กับทุกห้องเรียน ในการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน และครูที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาต่อไป