• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร


นายระวี วิโนทพรรษ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ๋
พ.ศ. 2519-2532

นายมณี จันทรศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2532-2534

นายวิชิต พันธ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2534-2535

นายบวร มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2535-2539

นายมนู ฉิมพิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2539-2540

นางสาวสุพรรณี สมานญาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2540-2541

นายสำเนา บุญชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2542

นายอนันต์ พระเดโช
ตำแหน่ง : รักษาตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2543

นายไพบูลย์ ไพรระหง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2543-2544

นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2544-2550

นายวรากร แก้วประเคน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2550-2552

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2552-2557

ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2557-2559

นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2559-2561

ผอ.เสนีย์ สำราญสุข

นายเสนีย์ สำราญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
วาระ : – 2561-ปัจจุบัน