• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานจัดทำแผนงานวิชาการ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทำแผนงานวิชาการที่มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน
  • แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามแผน
  • ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการและเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย