• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานรับนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทำแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและ
  • นโยบายของต้นสังกัด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของแผนการรับนักเรียน
  • จักทำประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียนเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
  • ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย