• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานจัดตารางสอน/ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • แต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดแนวปฏิบัติการจัดตารางสอน/ตารางเรียน
  • จัดตาราสอน/ตารางเรียน ที่คำนึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
  • จัดครูเข้าสอนอย่างเหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียน
  • กำกับติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการใช้ตารางสอน/ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย