• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานนิเทศภายใน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
  • กำหนดวางแผน และปฏิทินการนิเทศภายใน
  • กำกับติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการนิเทศภายใน
  • นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย