• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานจัดครูสอนแทน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทำแนวปฏิบัติและผู้รับผิดชอบจัดครูเข้าสอนแทน
  • จัดครูเข้าสอนแทนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และความถนัด
  • กำกับติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการจัดครูสอนแทน
  • นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดครูเข้าสอนแทน
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย