• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแบบทดสอบและผลการทดสอบระดับชาติ
  • วางแผนพัฒนา กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนานักเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ
  • มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช
  • กำกับติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผล
  • นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับของผลการทดสอบระดับชาติ
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย