• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  • กำหนดเป้าหมาย และกระบานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
  • นำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
  • นำผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย