• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานจัดกระบวนการเรียนรู้

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลการเรียนรู้
  • จัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • จัดทำรูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
  • จัดทำกระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย