• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • สำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • จัดให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้
  • กำกับติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้
  • จัดทำรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย