• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานจัดสอนซ่อมเสริม

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • สำรวจข้อมูลการจัดสอนซ่อมเสริม
  • จัดทำแนวปฏิบัติการจัดสอนซ่อมเสริม
  • นำผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน
  • นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการสอนซ่อมเสริม
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย