• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทำกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท
  • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน
  • จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษ
  • จัดเวทีให้นักเรียนแสดงหรือแข่งขัน ความสามารถพิเศษในแต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน
  • จัดทำรายงานผลและเผยแพร่ผลงานความสามารถพิเศษของนักเรียน