• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานส่งเสริมพัฒนาครูใหม่

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทำแผนพัฒนาครูใหม่ โดยจำแนกครูบรรจุ ครูย้าย และครูอัตราจ้าง
  • จัดครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำหรือปรึกษา
  • จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) และพัฒนาตนเอง
  • กำกับติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูใหม่
  • จัดการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูใหม่
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย