• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานพัฒนาครูทางด้านวิชาการ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • สำรวจความต้องการจำเป็นและวิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล
  • นำผลสำรวจมากำหนดเป็นแผนหรือโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนหรือโครงการ
  • นำผลประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครู
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย