• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • ใช้กระบวนการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
  • นำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้
  • ทำสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการวิจัย
  • เผยแพร่ผลการวิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย