• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
  • จัดทำกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและ
  • ประเมินผลการเรียน
  • จัดทำประเมินผลการเรียน
  • นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย