• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทำแผนการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
  • สร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาทุกรายวิชา
  • วิเคราะห์ และปรับปรุงเครื่องในการวัดผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ
  • นำผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลการเรียนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือทุกกลุ่มสาระ
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย