• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • สำรวจ รวบรวม และจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
  • จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและสะดวกในการนำไปใช้
  • ปรับปรุงให้เหมาะสม และทันสมัย
  • นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย