• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานบริหารจัดการงานแนะแนว

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทำโครงสร้างการบริหาร มีขอบข่ายงาน และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนว และมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว
  • ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  • ดำเนินการแนะแนวทั้งด้านการศึกษาต่อ การอาชีพ สังคมและส่วนตัว
  • กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
  • นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานแนะแนว
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย