• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานให้บริการแนะแนว

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • กำหนดขอบข่ายงานทั้ง ๕ บริการของงานแนะแนว และกำหนดผู้รับผิดชอบ
  • กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมการให้บริการของานแนะแนว
  • และมีคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการจัดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน
  • จัดทำสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจ กำกับติดตาม และประเมนผลของ
  • งานแนะแนว
  • นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาให้บริการแนะแนว
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย