• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • ประเมินผลการดำเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน
  • วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการ
  • นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานวิชาการ
  • เผยแพร่ผลการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย