• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานประเมินผลในด้านคุณภาพผู้เรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่านเขียน และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  • จัดทำเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ และครอบคลุม
  • กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
  • นำผลประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
  • ปฏิบัติงานและพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย