• 038-350-456
 • thungsukla@hotmail.com
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานการเงิน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • เงินโอนงบประมาณแนวทางปฏิบัติการโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
 • การบริหารการเงินแนวทางปฏิบัติการเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดงานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ
  • งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
   • รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
   • ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ
   • เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจำ
   • เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร
   • เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู
   • ทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
   • จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล , เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจำ เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงินเหล่านั้นทางธนาคารดำเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีของข้าราชการครูและแจกแบบชำระเงิน ให้แก่บุคลากรทุกคนจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียนร่วมกับแผนงานออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา
   • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
  • รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา
  • รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
  • รับ, ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน
  • ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด
  • ติดตามทวงถามใบสำคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ
  • ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
  • จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
  • ทำสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน
  • ทำสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้
  • งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย