• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • รับส่งหนังสือราชการและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียนในกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
  • ดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • จัดลงทะเบียนพัสดุฝ่ายการเงินและสินทรัพย์
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย