• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานยกย่องเชิดชูเกียรติ วินัย และการรักษาวินัย

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • จัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • จัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 • ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างโดยอยู่ในกำกับของผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้
  • กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  • กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
  • การอุทธรณ์
  • การร้องทุกข์
 • การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี
 • ดูแลการออกจากราชการ โดยอยู่ในกำกับของผู้อำนวยการโรงเรียน
  • การออกจากราชการ
  • การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  • การออกจากราชการไว้ก่อน
  • การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
   • กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ
   • กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ
   • กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยกรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็น กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือกรณี เป็นบุคคลล้มละลาย
   • กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   • กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
 • กรณีมีมลทินมัวหมอง
 • กรณีได้รับโทษจำคุก โดยคำสั่งของศาล หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกายของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย