• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

คลังข้อมูล (KM)

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น โรงเรียนของเรา จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาจะเน้นการจัดการความรู้ในระดับกลุ่มภารกิจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ผลงานที่เป็นเลิศ