• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานคลินิกเสมารักษ์และการให้คำปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทำแผนงาน / โครงการกิจกรรมชุมนุมเสมารักษ์ คลินิกเสมารักษ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน
  • จัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่มารับคำปรึกษาจากคลินิกเสมารักษ์ และรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในสถานศึกษา ให้ผู้บริหารรับทราบและรายงานต่อเขตพื้นที่การศึกษา
  • ให้คำปรึกษากับนักเรียนที่ต้องการคำปรึกษาปัญหาที่รับแจ้งผ่านคลินิกเสมารักษ์
  • ควบคุม ดูแลนักเรียนชมรมเสมารักษ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • ประเมินผล สรุป รายงานการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินงานทุกครั้ง หลังสิ้นสุดกิจกรรมตามกรอบเวลาที่กำหนด
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย