• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การสมัครรอบสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การสมัครรอบสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 3

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ รายงานตัว มอบตัว ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนที่นักเรียนปรากฎชื่อผ่านการคัดเลือก หากไม่มาตามกำหนด ถือว่า “สละสิทธิ์”

*** จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ใบปพ.1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา) และนักเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา) และนักเรียน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา) และนักเรียน (ถ้ามี)
5. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
6. รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป

*** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ติดต่อโดยตรงไปยังโรงเรียนที่นักเรียนปรากฎชื่อผ่านการคัดเลือก