• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครไเ้ทางเฟซบุ๊คโรงเรียนฯ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” (ห้องธุรการ) ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 -16.00 น. โทร 038-350456 หรือ 098-2709077

ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office
2) งานพัสดุ การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
4) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท)