• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • วางแผนงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  • ออกคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ งานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
  • ควบคุมดูแลงานธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และจัดทำแบบฟอร์มการทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดสำนักงานให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมให้บริการอยู่เสมอ
  • ดูแลและควบคุม การอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของโรงเรียน
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย