• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานส่งเสริมพัฒนาและปรับพฤติกรรมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

งานระเบียบวินัย

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ การแต่งกายและระเบียบวินัย ได้แก่ การตรงต่อเวลา การมาโรงเรียนสาย ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน และ ประสานงานครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานคุณธรรม จริยธรรม

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และค่านิยม ๑๒ ประการ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ
 • ยกย่อง ให้กำลังใจ นักเรียนที่ประพฤติดีเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนที่ประพฤติดี ให้ปรากฏ มีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน
 • ประสานงานครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
 • จัดทำ ติดตามการทำบันทึกสถิตินักเรียนประจำวัน สรุป การขาด ลา มาสาย รายงาน
 • โดยสรุปเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน นำเสนอเพื่อประสานกับฝ่ายวิชาการต่อไป
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย