• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

Digital Youth Network Thailand

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Digital Youth Network Thailand ผู้นำเยาวชนอาสาดิจิทัล รอบภาคตะวันออก วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างเกาะป้องกันแก่เยาวชนด้านการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีและการรับมือกับภัยรูปแบบต่าง ๆ บนโลกออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี