• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภาภร ธัญญโชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวขวัญจิต สังข์ทอง
งานบุคคล

นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ
งานบุคคล

นางสาวอิสราวดี สีโน
งานบุคคล

นางสาวชมภูนุช ครองขจรสุข
งานบุคคล