• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานพัสดุฝ่ายกิจการนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • ตรวจรับพัสดุฝ่ายกิจการนักเรียนและดำเนินการจัดเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • จัดทำทะเบียนพัสดุฝ่ายกิจการนักเรียนและทำแบบเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ เมื่อมีการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายกิจการนักเรียน
  • ประเมินผล สรุป รายงานการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินงานทุกครั้ง หลังสิ้นสุดกิจกรรมตามกรอบเวลาที่กำหนด
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย