• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานสารบรรณฝ่ายกิจการนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • ลงรับหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักเรียนและถ่ายสำเนาเก็บไว้
  • ดำเนินงานแจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือราชการลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบเรื่องทางราชการที่ได้แจ้งมาตามในหนังสือราชการ
  • ประเมินผล สรุป รายงานการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินงานทุกครั้ง หลังสิ้นสุดกิจกรรมตามกรอบเวลาที่กำหนด
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย