• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานระบบ student care

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • ประชุม วางแผน จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี กำกับ ติดตาม ดูแล สอดส่อง ว่ากล่าวตักเตือน
 • ตัดคะแนนนักเรียน ให้ประพฤติตามกฎระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียน
 • จัดทำข้อมูลบันทึกข้อมูลขาด ลา มาสาย ของนักเรียนด้วยระบบ student care
 • รายงานผลการขาด ลา มาสายของนักเรียนเป็นรายบุคคลและสรุปผลด้วยระบบ student care
 • บันทึกการตัดและเพิ่มคะแนนของนักเรียนด้วยระบบ student care
 • อำนวยความสะดวกให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนในการใช้ระบบ student care
 • ควบคุมสารวัตรนักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมอบหมาย
 • สรุปผลการปฏิบัติงานทุกวัน และเมื่อสิ้นภาคเรียน
 • ๘ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย