• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานสารวัตรนักเรียนและวินัยจราจร

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • ประชุม วางแผน จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี กำกับ ติดตาม ดูแล สอดส่อง ว่ากล่าวตักเตือนตัดคะแนนนักเรียน ให้ประพฤติตามกฎระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียน
 • จัดทำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน
 • รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสารและรถรับส่ง
 • ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน
 • ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร
 • จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา
 • รณรงค์และอำนวยความสะดวกประสานกับเจ้ามีหน้าที่สำนักงานขนส่งจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
 • กำกับดูแล นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร
 • ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรประจำวัน
 • สรุปผลการปฏิบัติงานทุกวัน และเมื่อสิ้นภาคเรียน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย