• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานรักษาความปลอดภัย/ครูเวรประจำวัน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • วางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบุคลากรจัดครูและบุคลากรปฏิบัติมีหน้าที่เวรประจำวัน ตามสถานที่ ที่กำหนดเพื่อกำกับดูแลนักเรียน
  • จัดทำแบบบันทึกเวร การตรวจเวร และแบบสรุปรายงานการปฏิบัติมีหน้าที่เวร สำหรับบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
  • จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องอำนวยความสะดวกให้ครูเวร หรือบุคลากรที่อยู่เวร ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม
  • ทำแบบบันทึก ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
  • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ ตำรวจสายตรวจ ตำรวจจราจร สารวัตรนักเรียนฯลฯ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
  • จัดครูเวร ยามรักษาการณ์ ให้ปฏิบัติมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย