• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำแผนงาน / โครงการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • ดำเนินงานตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน
 • การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
  • มอบหมายให้ครูผู้ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ดำเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลจนครบทุกคน
  • ๕.๒.๓ จัดทำเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน
 • การคัดกรองนักเรียน
  • จัดทำเครื่องมือสำหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน
  • ประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน
  • คัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน
  • จำแนกนักเรียนออกมาอย่างชัดเจน และครอบคลุมทุกกลุ่ม
 • การดำเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหานักเรียน
  • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา กำหนดแนวทางวิธีการป้องกัน แก้ไข และแก้ไขตามวิธีที่กำหนดไว้ร่วมกันกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง และพัฒนางาน
 • การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
  • จัดทำข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กำหนดแผนงาน / โครงการ ดำเนินงานตาม แผนงาน / โครงการ
  • ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนางาน
 • การส่งต่อนักเรียน
  • จัดทำข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งต่อ มีแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน
  • ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน