• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานกำกับดูและความสะอาดและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน/งานตกแต่งสอาคารสถานที่

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • วางแผนกำหนดงาน/โครงการกำกับดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  • จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน กำกับติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่ผู้เกี่ยวข้องให้ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • ดูแลความสะอาดทั่วไปของสิ่งแวดล้อม ให้สะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน
  • จัดตกแต่ง ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จัดสวนหย่อม เพื่อสร้างบรรยากาศให้สะอาด ปลอดโปร่ง สวยงาม ไม่เป็นแหล่งมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพกายแก่นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อ รายการ
  • ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อํานวยการตามลำดับ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย