• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานโภชนาการ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน งานโภชนาการ
 • รับสมัคร คัดเลือกผู้จําหน่ายอาหารและกําหนดประเภทของอาหาร
 • ควบคุมการประกอบอาหาร ดูแลคุณภาพอาหาร น้ำดื่ม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและควบคุม ราคาให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม ตรวจสอบการชําระล้างภาชนะ การกําจัดมูลฝอย การทําความสะอาด         โรงอาหาร และบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน
 • จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้บริโภคอาหาร ที่ถูก สุขลักษณะ
 • จัดให้มีการตรวจการปนเปื้อนในอาหาร โดยกิจกรรมชุมนุม อย.น้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดโรงอาหาร สะอาดถูกหลักอนามัย, เป็นระเบียบเรียบร้อย, มีแสงสว่างเพียงพอ, ตกแต่งสวยงาม, อากาศ ถ่ายเทสะดวก
 • จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้เพียงพอ และเครื่องอำนวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
 • จัดให้มีที่รองรับขยะและเศษอาหาร ถูกหลักอนามัยและเพียงพอ
 • จัดระบบทําความสะอาดและบําบัดน้ำเสีย ปราศจากกลิ่นรบกวน
 • แก้ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานโภชนาการของ โรงเรียน
 • ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 • ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อํานวยการตามลำดับ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย