• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานบริหารลูกจ้างชั่วคราว

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานนักการภารโรง
  • กํากับดูแลการบริหารงานลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนักการภารโรง พนักงานทําความ สะอาดโดยให้มีการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรดังกล่าว สรุปรายงานผล การประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียน
  • วางแผน เสนอการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว ในหน้าที่ของนักการภารโรง พนักงานทําความสะอาด
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย