• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานพัสดุสำนักงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • ศึกษาวิเคราะห์ ระบบบริหารงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
  • ดําเนินการจัดทําบัญชีพัสดุ การจัดทําทะเบียนเบิก-จ่าย ควบคุม และจัดทํารายงานประจําปีในฝ่าย บริหารงานทั่วไป
  • เบิก-จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดซื้อพัสดุในฝ่ายบริหารทั่วไป
  • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย