• 038-350-456
  • tp@thungsukla.ac.th
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานบริหารห้องเรียน

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


  • ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม, มีแสงสว่างเพียงพอ, อากาศถ่ายเทสะดวก, ไม่แออัด ดูแลรักษา ให้อยู่ใน สภาพดีและมีบรรยากาศทางวิชาการ
  • จัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ประจําห้องให้อยู่ในสภาพดี
  • จัดให้มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จําเป็นประจําห้อง
  • จัดให้มีเครื่องอํานวยความสะดวกตามความจําเป็น
  • จัดทําแผนและระเบียบการใช้ห้องเรียน
  • ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อํานวยการ