• 038-350-456
 • tp@thungsukla.ac.th
 • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

งานบริหารอาคารเรียนและอาคารประกอบ

คณะกรรมการดำเนินงาน


ภาระหน้าที่


 • จัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 • จัดทําระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ การใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า การปรับซ่อม อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
 • ควบคุมนักการภารโรงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแนวปฏิบัติที่วางไว้
 • จัดบริการและควบคุมดูแลรักษา จัดซ่อมสิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค
 • รับผิดชอบ จัดซื้อ จัดหา การควบคุมดูแลรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์
 • ตกแต่งอาคารเรียนให้สวยงาม มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
 • จัดระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้การได้ดี
 • ดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย
 • จัดให้มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่าง ๆ
 • จัดบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 • จัดให้มีห้องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • จัดให้มีห้องบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • จัดให้มีห้องพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
 • จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันรักษาความปลอดภัย
 • ฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมวิธีรักษาความปลอดภัย
 • จัดระบบและควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน
 • ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้อํานวยการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย