• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางสาวสุภาภร ธัญญโชติ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวขวัญจิต สังข์ทอง

นางสาวอิสราวดี สีโน

นางสาวฐาปนันท์ ศรีสุวรรณ
งานสถานศึกษาและศิษย์เก่างานเชิดชูเกียรติ วินัย และการรักษาวินัย
งานอัตรากำลัง

นายธนวรรธน์ สุตะโท